Pun Pun Bike Share Guide

Our Projects

Pun Pun Bike Share

โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า” รถจักรยาน แก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ขี่ในระยะสั้นๆ สำหรับการเดินทางจากจุดหมายต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยไม่จำเป็นต้องมีรถจักรยานของตัวเอง

Vending machine

Distributor of CPI vending machine Products Provide for BTS and MRT Bangkok

Udon Bike Share

โครงการจักรยานสาธารณะเทศบาลนครอุดรธานี (Udon Bike Share) "ปัน กัน ปั่น" รักษ์สุขภาพ ลดมลพิษ พบกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดี ได้ออกกำลังกาย และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่ง กับการบริการจักรยานสาธารณะระบบอัตโนมัติใจกลางเมืองอุดรธานี โดยสามารถปั่นจักรยานจากสถานีหนึ่งไปคืนสถานีไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกลับมาคืนสถานีเดิม ทำให้เกิดความสะดวกสบาย มีความคล่องตัวมากขึ้นในการเดินทาง

ปันปั่น พิษณุโลก

โครงการจักรยานสาธารณะ“ปันปั่น พิษณุโลก” มีการติดตั้งสถานีให้บริการตามสถานที่สำคัญๆ ทั่วเมืองพิษณุโลก จำนวน 15 จุด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้นๆ เป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทางและเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Bike operation for Mobike TH

แพลตฟอร์มจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสดรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยโมไบค์ คุณสามารถเดินทางไปยังรอบเมืองได้อย่างง่ายดาย ไร้ซึ่งปัญหารถติดอีกต่อไป จอดรถได้ทุกที่ในที่จอดสาธารณะ ราวกับว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้เอง!

Pun Pun Bike Share Guide